Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılmasına dair karar 13.09.2018 Tarihi itibari ile yürürlüğe girdi. (Karar Sayısı:85)

Karar araç kiralama sektörünü de kapsamaktadır, karar dahilinde araç kiralama hizmeti veren şirketlerin kiralama sözleşmelerinde döviz cinsinden ve dövize endeksli olarak ödeme yükümlülüklerini kararlaştıramayacağı belirtilmektedir.

 

Karar Sayısı: 85

Ekli "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkıında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürülüğe konulmasına, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 1 inci maddesi gereğince kara verilmiştir.

12 Eylül 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1-7/8/1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

"g) Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz."

MADDE 2- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 8 - Bu Kararın 4 üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir."

Madde 3- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

 

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180913.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180913.htm